top of page
Background (Website)312.png
Bild 1 chart 2.png
1614352809154.jpeg

Patrik von Berlepsch
Grundare, Local Minds
 

Vi måste förändra en hel bransch

Nyligen gjorda mätningar visar att 2/3 av alla människor som bor i Sveriges bostadsrättsföreningar inte deltar alls i det lokala livet. Det lokala engagemanget har aldrig varit sämre, vilket många bostadsrättsföreningar upplever stora utmaningar med. Förklaringen grundar sig till stor del i förändrade beteendemönster i och med den fortskridande digitaliseringen. Människor kommunicerar och interagerar på helt nya sätt med andra i sin närhet. De nya generationerna “Millennials” och “Gen Z” utgör idag även en snabbt växande grupp inom bostadsrättsföreningar. Detta skapar ett behov av förnyelse och anpassning för att fortsätta vara en attraktiv och hållbar boendeform för kommande generationer.

 

De främsta anledningarna till varför unga människor köper sig en bostadsrätt idag är bekvämligheten och de ekonomiska fördelar som tillkommer. Mindre fokus hamnar på att vara del av en gemenskap och bilda värdefulla sociala kontakter. När de befintliga strukturerna inom bostadsrättsföreningar samtidigt inte lyckas anpassa sig till nya sociala beteendemönster och kommunikationsvägar så bildas boendemiljöer där människor varken känner eller interagerar med varandra. Detta resulterar i en oroväckande utveckling, både sett utifrån den allmänna psykiska hälsan i samhället och för bostadsrättsföreningarnas överlevnad.

Vikten av lokalt engagemang

En samlevnad behöver högt deltagande för att vara stark. De demokratiska principerna som är själva fundamentet i bostadsrättsföreningen och samhället, blir endast effektiva vid deltagande genom samarbete och dialog. När detta inte tillfredsställs saknas förutsättningar för att fatta genomtänkta beslut. Både gällande ekonomiska aspekter, sociala samspel samt konkreta ekologiska hållbarhetsinsatser.

 

Att upprätta en digital informationskanal (exempelvis en Facebookgrupp) är en vanligt förekommande insats för att möjliggöra ökad dialog. Den ökade transparensen som informationskanalerna tillför genererar tyvärr ofta en motsatt effekt på medlemmarnas engagemang när negativa tongivare tar över rummet. Dessa kanaler förenklar informationsflödet mellan medlemmar och bör självklart nyttjas. Det är dock inte tillräckligt för att skapa starkare engagemang hos människor över olika generationer. Att engagera människor som redan har fullt upp med jobb, familj och aktiviteter i både fysiska och digitala miljöer är ett svårt uppdrag. Men att förändra bostadsrättsföreningars inarbetade tillvägagångssätt och strukturer kräver mod att våga tänka annorlunda, för att hitta framtidens sätt att leva. 

Bild 2 chart 2.png

Välbehövlig förändring

Endast 17% av alla bostadsrättsföreningar jobbar aktivt med social och ekologisk hållbarhet. Detta måste förändras om vi ska kunna uppnå FN:s hållbarhetsmål, samt ha kvar bostadsrättsföreningar som ett välfungerande organ för människor i bostadsrätter. 

 

Digitala verktyg som Local Minds har förmågan att skapa bättre förutsättningar genom att uppmana, förenkla och möjliggöra fler lokala interaktioner. För att yngre generationer ska se värdet i att upprätthålla sitt engagemang krävs metoder som gör den lokala miljön mer underhållande och tillgänglig. Detta kan en styrelse uppnå genom användning av motiverande tillvägagångssätt, där individen får ut något av att vara engagerad i sin bostadsrättsförening och därmed öka incitamenten till att delta i sin boendemiljö. Local Minds bygger på dessa principer men nyttjar även kraften i automatiska flöden som förenklar deltagande. På så sätt underlättas även styrelsens arbete, genom engagerade medlemmar och bättre förutsättningar för att gemensamt fatta smartare beslut.

 

Ett engagemangsverktyg är det enklaste sättet för en bostadsrättsförening att investera i lokalt engagemang och på så sätt skapa förutsättningar för en mer socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar bostadsrättsförening.

Vill ni veta mer om hur föreningen kan öka lokalt engagemang genom ett engagemangsverktyg? Kontakta oss!

FADED%2520small_edited_edited.jpg
1614352809154.jpeg

Patrik von Berlepsch
Grundare
Tel: +46 706 958 869
Mail: patrik.vonberlepsch@localminds.se

 

bottom of page